Avame taas!

1. maist on taas avatud mänguväljakud nii Tamme staadionil kui ka Tähtvere puhkepargis, Tähtvere puhkepargi disc-golfi rada ning skatepark (kuni 10 in) ja Tamme staadioni väliala.

2. maist on kasutamiseks avatud spordiväljakud. Pea meeles, et spordiväljakute juures asuvad garderoobid ja pesuruumid jäävad esialgu suletuks!

Kindlasti tuleb järgida 2+2 reeglit ning puhastada käsi enne ja pärast väljaku kasutamist! Kanna alati kaasas isiklikke desifintseerimisvahendeid. Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.

Tagame mõnusa keskkonna!


Tutvu ka minimaalsete nõuetega treeningtegevuse korraldamisele õues:

Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud.

• Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet).

• Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms).

• Alaealiste puhul peab (iga rühma) tegevust juhendama täiskasvanud treener või juhendaja.

• Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.

• Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada.

• Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike.

• Arvestades kahe meetri distantsi nõuet, peab olema ruumi vähemalt neli ruutmeetrit isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või –väljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.

• Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.

• Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.

• Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.

• Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.

• Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.

• Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.

• Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §1 lõige 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.