Tartu Sport
Jälgimisseadmete kasutamise kord

1. Üldsätted
1.1.Käesolevas korras sätestatakse Tartu Spordi halduses olevates spordihoonetes,
spordirajatistel, meelelahutusrajatisel ja nende territooriumidel jälgimisseadmestiku
kasutamise, paigaldamise ning jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete töötlemise
tingimused.
1.2.Jälgimisseadmestik käesoleva korra tähenduses on pilti või elektroonilist signaali
edastavate ja salvestavate seadmete kogum, mis on ette nähtud territooriumi, inimese,
eseme või protsessi jälgimiseks või territooriumi, inimese või eseme asukoha või
protsessi toimumise koha kindlaksmääramiseks. Jälgimisseadmestikuna käsitletakse ka
läbipääsu- ja valvesüsteeme (nt uksekaardid), kui nende abil on võimalik töödelda
isikuandmeid.

2. Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk ja valvekaamerate paigaldamine
2.1.Jälgimisseadmestikku kasutatakse Tartu Spordi halduses olevates spordihoonetes,
staadionidel ja territooriumidel viibivate isikute ning seal oleva vara, sh avalikuks
kasutamiseks mõeldud vara kaitseks ehk vara säilimist ja isikute turvalisust ohustava
olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks.
2.2.Turvakaamerate jälgimine reaalajas toimub, spordi- jm rajatiste ning spordihoonete
teeninduskoha administraatori poolt.
2.3.Jälgimise eesmärgid: spordiruumide sihipärane kasutus; hoonete, sh üldkasutatavate
ruumide, avalikus ruumis olevate sportimiskohtade, vabaaja veetmise kohtade
reeglitepärane funktsioneerimine; heaperemehelik parkla kasutus; varguste,
vandaalitsemiste, isiku vastaste rünnete tuvastamine.
2.4.Turvakaamerate asukohad määrab haldusjuht kooskõlastatult juhatajaga.

3. Jägimisseadmestikule ja selle kasutamisele esitatavad nõuded
3.1.Jälgimisseadmestiku abil saadud andmete töötlemisel tagatakse andmete terviklikkus,
käideldavus ja konfidentsiaalsus.
3.2.Jägimisseadmestiku abil saadud andmete töötlemisel tagatakse sellised
organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, mis kaitsevad andmeid
tahtmatu või volitamata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise
eest.
3.3.Jälgimisseadmestik peab olema valitud ja seadistatud selliselt, et igal juurdepääsu
omaval kasutajal on süsteemi sisenemiseks oma kasutajanimi ja parool ning
tagantjärele peab olema võimalik kindlaks teha kes, millal ja milliseid andmeid töötles,
st vaatas, salvestas, muutis, kustutas.

4. Salvestise töötlemine ja kasutamine
4.1.Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs haldusjuhi juuresolekul
juhataja loal ja korraldusel:
4.1.1. Isikule, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha;
4.1.2. Isikutele ja asutustele, kellel on seadusest tulenev õiguslik alus salvestistisega
tutvuda.
4.2.Salvestisega tutvumise võimaldamiseks ja/või koopia väljastamiseks tuleb esitada
kirjalik taotlus, milles on märgitud andmete saamise õiguslik alus, andmete kasutamise
põhjendus ning salvestise tegemise aeg ja koht, millega soovitakse tutvuda ja/või
koopiat saada.
4.3.Isikul on õigus tutvuda üksnes teda kujutava salvestisega. Kui salvestisel on teisi
isikuid, võib juurdepääsu nende andmetele tagada või salvestise koopiat väljastada
üksnes nende kirjalikul nõusolekul või muutes teised isikud tuvastamatuks.

5. Salvestise säilitamine
5.1.Kaamerasalvestisi säilitatakse mitte kauem kui 72 tundi.
5.2.Kui salvestist on vaja kasutada väärteo- või kriminaalmenetluses, kindlustusega või
tööõnnetusega seotud juhtumi korral, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.
5.3.Salvestise säilitamistähtaja möödumisel tuleb salvestis kustutada. Salvestise
kustutamine tuleb tagada jälgimisseadmestiku tehniliste võimalustega kas andmete
kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.

6. Töötajate ja avalikkuse teavitamine jälgimisseadmestikust
6.1.Jälgimisseadmestiku kasutamisest tuleb Tartu Spordi töötajaid ja avalikkust teavitada.
Hoonetes kasutatava jälgimisseadmestiku korral paigaldatakse hoonesse sisenemise
uksele või selle lähedal asuvale välisseinale, lähiterritooriumile teavitava sildi, millel
on videokaamera kujutis. Territooriumil ja parkaltes silt videokaamera kujutisega ja
sõna „videovalve“.
6.2.Tartu Spordi töötajaid teavitatakse jälgimisseadmestiku kasutamisest.