Tartu Sport
Andmekaitsetingimused

1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted
1.1 Tartu Sport töötleb Teie isikuandmeid eelkõige Teiega sõlmitud lepingu ning seadusest
tuleneva kohustuse täitmiseks.
1.2 Kui isikuandmeid ei töödelda lepingu, seadusest tuleneva kohustuse või avaliku ülesande
täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
1.3 Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks.
Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest
ja töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel.
1.4 Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL)
2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse
seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse
Inspektsiooni juhistest.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
2.1 Jõusaali kasutamiseks registreerimisel töötleme Teie isikuandmeid (nimi, telefoninumber)
teenuse osutamiseks ning vajadusel Teiega ühenduse võtmiseks (näiteks võtme kaotamise
korral). Isikukoodi küsime Teilt soodustuse tõendamiseks, et võimaldada jõusaali
kasutamist soodushinnaga.
2.2 Ruumide üürimiseks töötleme Teie isikuandmeid (nimi, isikukood, kontaktandmed)
lepingu täitmiseks.
2.3 Majutusteenuse osutamisel küsime Teie isikuandmeid lepingu täitmiseks ning vastavalt
turismiseaduse §-s 24 nõutule külastajakaardi täitmiseks.
2.4 Tartu Sport hallatavatel maa-aladel, rajatistel ja hoonetes kasutatakse kaameravalvet isikute
ja vara kaitseks.
2.5 Tööle kandideerimisel töötleme Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust
vastavale töökohale.
2.5.1 Sobivuse hindamiseks kogume Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on
õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
2.5.2 Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud
nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad
nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.

3. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine
3.1 Teie poolt esitatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ning need on mõeldud
asutusesiseseks kasutamiseks.
3.2 Dokumendiregistrisse kandmisel tunnistatakse dokument asutusesiseseks kasutamiseks
vastavalt avaliku teabe seaduses või muus seaduses sätestatud juurdepääsupiirangu alusele.
3.3 Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb
seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks Maksu- ja Tolliametile).
3.4 Lisaks väljastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene
seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja
või kohus).

4. Isikuandmete säilitamine
4.1 Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on
konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
4.2 Täpsemalt on kehtestatud dokumentide säilitamistähtajad Tartu Linna ametiasutuste ja
ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt
sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja
ületanud dokumendid hävitatakse.

5. Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine
5.1 Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese
õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame
kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada.
5.2 Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis
teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke
ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

6. Teie õigused
6.1 Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda Tartu Sport poole e-posti aadressil
cv@tartusport.ee. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete
kaitse üldmääruse artiklites 15-22.
6.2 Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas Tartu Sport töötleb. Teie
pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik
pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes
arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid
vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu
saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja
põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või
elektrooniliselt.
6.2.1 Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on
õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku
tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
6.2.2 Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
– kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
– kahjustada riiklikku julgeolekut;
– takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste
täideviimist.
6.3 Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil
õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
6.4 Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud
või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka
mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
6.5 Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel
juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam)
seaduslikku alust.
6.5.1 Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida
töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise
eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise
lõpptähtaeg.
6.6 Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või
pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse
Inspektsiooni poole.

7. Andmekaitsespetsialist
Tartu Spordile on määratud andmekaitsespetsialist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse
artiklitele 37-39. Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate täiendavate küsimuste korral
saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@tartu.ee.