Võttes aluseks Terviseameti 26.11.2020 korralduse nr 1.1-15/20/15 „Tartu linnas COVID-19 leviku tõkestamiseks huvitegevuse ja huvihariduse ning sportimise ja treenimise suhtes liikumisvabaduse piirangute kehtestamine“ kehtivad sportimisel ja treenimisel Tartu linnas muuhulgas järgmised nõuded:

1) korraldaja tagab kuni 50% täituvuse;
2) osalejate arv rühmas võib olla kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Neid nõudeid ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel.*

* selgitus

Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on paljud meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning EOK olümpiamängude ettevalmistustoetust saavad isikud.

Poolprofessionaalne sportlane
 on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul või sellele lähedasel tasemel, kuid sportimise kõrvalt käib kas tööl või õpib, sportlikust tasemest või spordiala spetsiifikast tulenevalt ei elata ennast ainult sporditegevusega. Sellisteks sportlasteks on paljud individuaalalade Eesti meistrivõistlustel osalevad sportlased, kes ei saa EOK olümpiaettevalmistustoetust, ning paljud Eesti sportmängude esiliigade võistkondadesse kuuluvad isikud.

Noortespordi all mõeldakse selliste noorte spordikoolide ja spordiklubide tegevust, kes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis (sealhulgas Eesti meistrivõistlustel).
Juhul kui treeninggruppi ei kuulu ülalloetletud profisportlased, poolprofisportlased või spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad noorsportlased, rakendub 10-liikmelise treeninggrupi nõue.

Vabariigi Valitsuse korralduse
 seletuskirjas on lisaks rühmapiirangut selgitatud järgmiselt: Edaspidi võib sportimisel, treeningul, spordi- ja liikumisüritustel viibida ja liikuda kuni 10-liikmelises rühmas ning nii tegevuse ajal kui selle järel (nt riietusruumis) ei tohi eri 10-liikmelistesse rühmadesse kuuluvad isikud omavahel kokku puutuda. See tähendab näiteks seda, et kui kergejõustikuhalli ühes osas treenib üks 10-liikmeline treeningrühm ning teises osas individuaalvõistleja, on lubatud nii eelnimetatud rühmal kui ka individuaalvõistlejal samal ajal treenida tingimusel, et nende vahel on viiruse leviku ennetamiseks vajalik vahemaa ja puudub igal ajal omavaheline kokkupuude. Mitme treeningrühma üheaegsel tegutsemisel tuleb treeningpaigas korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist (nt saabumine, lahkumine, tegevused treeningpaigas). 10-liikmelisele rühmale lisaks võib rühmaga koos olla ka treener või juhendaja.

Minimaalsed nõuded sporditreeningute korraldamisele siseruumides

• Spordihoonesse on lubatud siseneda 15 minutit enne treeningu algust.
• Lapsevanematel palume lapsi tuues ja neile järele tulles spordihoonesse siseneda vaid siis kui see on möödapääsmatu. Fuajees kogunemine ja treeningu ajal laste ootamine ei ole lubatud.
• Siseruumides võib treeningu eel ja järel koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut üheskoos, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
• Treeningule eelneval ja järgneval ajal tuleb siseruumides kanda kaitsemaski. Kaitsemaski tuleb kanda alates spordihoonesse sisenemisest, sh riietusruumis kuni treeningruumi sisenemiseni. Maski võib ära võtta vahetult enne treeningruumi sisenemist ning tuleb tagasi panna treeningruumist väljudes ning kanda kuni spordihoonest lahkumiseni, v.a dušši all käimisel.
• Kuigi alla 12-aastastel lastel ei ole maski kandmise kohustust, palume viiruse leviku tõkestamiseks ja nakatumise vältimiseks siiski kõikidel lastel maski kanda.
• Treening-; riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest.
• Garderoobi kasutamine enne ja peale treeningut on lubatud vaid kiireteks hügieenitoiminguteks ja riietumiseks.
• Soovitame garderoobe võimalusel mitte kasutada ja tulla spordihoonesse treeningriietuses. Isiklikud asjad saab võtta saali kaasa. Jalatsid palume jätta saali ukse taha või võtta need kotis saali kaasa.
• Treeningute korraldamise ja nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal.
• Treeningute korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks isetekkelistesse gruppidesse, ega jääks peale tegevusi spordihoonesse.
• Treeningute korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
• Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit.
• Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte.