Kergejõustiku ja jalgpalli peaareeni kodukord

KERGEJÕUSTIKU JA JALGPALLI PEAVÄLJAKU KODUKORD

1. Üldine kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni kodukord

1.1.Kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni (edaspidi peaareen) kasutamine on tasuline ja toimub lepingu alusel või üksikpääsme lunastamisel.

1.2. Peaareeni kasutajal (edaspidi Klient) on võimalik kasutada olmeruume (garderoob ja pesemisruum). Vajadusel väljastab administraator Kliendile garderoobi uksekiibi ja rõivistukapi võtme.

1.3. Treeningrühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma treeningrühmale peaareeni ja olmeruumide kasutamise kodukorda ning vastutab selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena.

1.4. Toiduga sh närimiskummi ja kleepuvate jookidega on peaareenil viibimine keelatud.

1.5. Peaareenile ja tribüünile on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.

1.6. Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.

1.7. Klient on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.

1.8. Peaareeni tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu või võistluse/ürituse eesmärgil.

1.9. Peaareenil oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab Klient. Treeningrühma kasutuse korral vastutab Kliendi treener.

1.10. Peaareeni kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult, neid kahjustamata.

1.11. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt Tartu Sport töötajat.

1.12. Kahjustatud vara tuleb hüvitada täies ulatuses.

1.13. Peaareenil, tribüünil ning olmeruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Klient on kohustatud peaareeni kasutuse lõppedes treeningpaiga ja olmeruumid puhastama tekitatud prahist.

1.14. Peaareenile ja olmeruumidesse jäetud esemed on valveta, Tartu Sport nende eest ei vastuta.

1.15. Info vabade väljakuaegade, treeningaegade taotlemise ja lepingute sõlmimise osas leiate Tartu Sport kodulehelt www.tartusport.ee.

1.16. Peaareenil sh tribüünil on keelatud suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine.

1.17. Peaareenil sh tribüünil on keelatud viibida alkoholijoobes, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete mõju all.

1.18. Peaaeenil sh tribüünil on keelatud kanda külm- ja tulirelvi, samuti omada endale ja teistele ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, alkoholi ja narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaarat.

1.19. Keealtud on trillervilega vilistamine Tamme staadionil toimuvate jalgpallivõistluste ajal.

1.20. Peaareenil on keelatud sõita rolleri, jalgratta või rulaga.

1.21. Siseruumides on keelatud käia naelkingades va jooksurada.

2. Kergejõustikuareen

2.1. Treeningute läbiviimiseks kasutatakse treeninginventari. Inventari saamiseks pöördub Klient või treeningrühma juhendav treener administraatori poole, kes väljastab allkirja vastu inventariruumi uksekiibi. Võistlusinventari väljastatakse vaid kergejõustiku võistluse korraldajale.

2.2. Peale inventari kasutamist toob Klient või treeningrühma treener kasutusse võetud inventari puhastatult tagasi inventari ruumi ja paigutab need korrektselt oma kohale.

2.3. Tõkete kasutamisel tuleb need peale kasutamist asetada grupiti raja välisserva oma kohale tagasi.

2.4. Kaugus- ja kolmikhüppetreeningul kasutada treeningkaste. Võistluskastid tribüüni eest on võistlusteks.

2.5. Peale kaugus- ja kolmikhüppetreeningut katta hüppekst kattega, puhstada liivakasti ääred ning labidas ja reha viia inventariruumi.

2.6. Kõrgus- ja teivashüppemattidel sooritada ainult kõrgus- ja teivashüppeid. Teiste alade harjutused on mattidel keelatud.

2.7. Peale kõrgus- ja teivashüppetreeningut tõmmata mattidele vihmakate ja hüppelatt asetada inventariruumi.

2.8. Peaareeni jooksuradasid on lubatud kasutada järgmiselt:

* 8 rada- kõige välimine rada on soojendusjooksuks;
* 5-7 rada tõkkejooksu treeninguteks;
* 3-4 rada kiirjooksu treeninguteks;
* 2 rada pikamaajooksu treeninguteks;
* 1 rada- kõige sisemine rada on ainult võistlusteks või kestvusjooksu lõigutreeningute läbiviimiseks.

2.9. Muruväljakule on kuulitõuge keelatud. Kuulitõuke treeningud ja võistlused on kuulitõukesektoris.

2.10. Oda, ketta ja vasaraheite treeningud viiakse läbi harjutusväljakul.

2.11. Oda ja kettaheite treeningud peaareeni murule on lubatud ainult Tartu Sport loal ja ajal erandkorras.

2.12. Oda, ketta või vasaraheite treeningutel või võistlustel murusse tekkinud augud ja süvendid tuleb suruda kinni või siluda.

2.13. Ohutuse tagamiseks on Kliendi treener kohustatud oda, ketta ja vasaraheidete sooritamisel veenduma, et heite, viske või tõukesektoris ei viibiks kõrvalisi
isikuid.

2.14. Treener ja sportlane peavad tagama ohutuse treeningute läbiviimisel.

2.15. Jooksutreeningul on keelatud raskusena kasutada rehvi vms vahendit, mis rikub/lõhub rajakatet. Selleks on kasutada spetsiaalne puri.

2.16. Jooksutõkkeid ei ole lubatud kasutada jalgpalliväravatena.

2.17. Keelatud on kasutada heite- ja tõukevahendeid selliselt, et nad vigastavad rajakatet.

2.18. Soojenduse tegemiseks ei ole lubatud kasutada jalgpalliareeni.

3. Jalgpalli peaareen

3.1. Jalgpalli peaareeni kasutatakse peamiselt jalgpallivõistluste läbiviimiseks ja võistluseelsteteks treeninguteks lepingu alusel tasu eest. Areeni kasutatakse ka muude ürituste ja sündmuste läbiviimiseks.

3.2. Võistluse jm ürituse (edaspidi sündmus) korraldajal on kohustus tagada nii sportlaste, kui pealtvaatajate turvalisus.

3.3. Sündmuse korraldaja tagab liikluskorralduse ja parkimise korralduse sündmuse ajal.

3.4. Sündmuse korraldaja broneerib väljaku ja muud sündmuse läbiviimiseks vajalikud ruumid Tartu Sport klienditeenindusjuhi juures.

3.5. Müügikohtade paigutamiseks sündmuse ajal taotleb Sündmuse korraldaja Tartu Sport loa.

3.6. Pürotehnika kasutamine on Tartu Sport loata rangelt keelatud.