SPORDIRUUMIDE- JA VÄLJAKUTE KASUTUSSE ANDMISE KORD

1. Tartu Sport oma tegevuse eesmärkide tätimiseks haldab järgmisi rajatisi:

1.1. A.Le Coq Sport spordimaja;

1.2. Turu tn spordihoone;

1.3. Tamme staadion;

1.4. Annelinna kunstmuruväljak;

1.5. M.Reiniku staadion;

1.6. Ilmatsalu spordihoone;

1.7. Variku spordihoone;

1.8. Tartu Laululava peamaja.

2. Tartu Sport broneerib ja annab eelisjärjekorras kasutusse punktis 1 nimetatud hoonetes spordiruume ja rajatistel väljakuid (edaspidi sportimiskohad):

2.1. Tartu linnas noortega tegelevatele spordiklubidele ja koolidele treening- ja võistlustegevuse läbiviimiseks;

2.2. põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks;

2.3. Tartu linna esindusvõistkondadele treening- ja võistlustegevuse läbiviimiseks.

3. Tartu Sport võimaldab tööpäevadel kl 8.00st kuni 15.45ni (va koolivaheaegadel) viia läbi kehalise kasvatuse tunde ja kuni kahel korral õppeaasta jooksul spordipäevi põhikoolidel ja gümnaasiumidel, mille vahetus läheduses sportimiskoht asub ja on põhiliseks kehalise kasvatuse tundide läbiviimise kohaks järgmiselt:

JRK KOOL SPORTIMISPAIK
3.1. Tartu Kivilinna Kool Annelinna kunstmuruväljak
3.2. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium Annelinna kunstmuruväljak
3.3. Tartu Annelinna Gümnaasium Annelinna kunstmuruväljak
3.4. Tartu Tamme Kool Tamme staadioni väliväljakud
3.5. Tartu Mart Reiniku Kool M. Reiniku staadion
3.6. Tartu Jaan Poska Gümnaasium M. Reiniku staadion
3.7. Tartu Herbert Masingu Kool M. Reiniku staadion
3.8. Tartu Ilmatsalu Põhikool Ilmatsalu spordihoone
3.9. Tartu Variku Kool Ilmatsalu spordihoone

4. Sportimiskohtade kasutusse andmisel spordiüritusteks eelistab Tartu Sport plaanilisi, alaliitude võistluskalendrisse ja/või linna kultuuriaknasse sissekantud spordiüritusi.

5. Sportimiskohtade kasutus toimub:

5.1. üürilepingu alusel pideva kasutuse korral (vähemalt üks kord iganädalaselt üle ühe kuu );

5.2. teenuse eest tasumisega kassasse ühekordse kasutuse korral (igakordne kasutus vastavalt olemasolevatel vabadel aegadel).

6. Lepingu sõlmimise ja sportimiskohtade kasutusgraafikute koostamise aluseks on spordiklubi, spordikooli, põhikooli, üldkeskhariduse kooli, juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud taotlus.

7. Sportimiskohtade kasutada soovijad esitavad treeningute läbiviimiseks taotlused alljärgnevateks tähtaegadeks:

7.1. spordihoonetes toimuvate treeningute läbiviimiseks 01. august ja 15. mai;

7.2. jalgpalliväljakutel treeningute läbiviimiseks vastavalt 01. august, 15. oktoober, 15. märts ja 15. mai;

7.3. kergejõustiku staadionil treeningute läbiviimiseks 01. august ja 15. mai.

Sportimiskohtade kasutusgraafikud hakkavad kehtima taotluste esitamisele järgneva kuu 1st kuupäevast.

8. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud koolid esitavad kehalise kasvatuse tundide tunniplaanid ja spordipäevade toimumise ajad hiljemalt 15. septembriks.

9. Spordiürituste läbiviimiseks esitab korraldaja taotluse hiljemalt 1 kuu enne spordiürituse toimumist. Võistluskalendrisse kantud spordiürituste läbiviimiseks esitab korraldaja taotluse ühe kuu jooksul võistluskalendri kinnitamisest vastava spordialaliidu poolt.

10. Broneeritud spordiürituse aja või muude sellega seotud sportimiskohta puudutavate asjaolude muutumisel on korraldaja kohustatud koheselt teavitama Tartu Sporti kõikidest muudatustest või spordiürituse ära jäämisest, kuid mitte hiljem, kui 14 kalendripäeva enne spordiürituse toimumise aega.

11. Käesoleva korra punktis 7 nimetatud taotlused treeningute läbiviimiseks esitab taotleja Tartu Spordi kodulehe www.tartusport.ee kaudu.

12. Spordiürituste broneeringud esitab korraldaja e-posti teel aadressile info@tartusport.ee

13. Sportimiskohti annab Tartu Sport kasutada (üürile) tasu eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Hinnakirjad on avaldatud Tartu Spordi kodulehel www.tartusport.ee.

14. Soodushindu rakendatakse:

14.1. Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele spordiklubidele ja koolidele treeningtegevuse ja võistluste läbiviimisel;

14.2. põhi- ja üldkeskhariduse koolidele kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel;

14.3. Tartu linna täiskasvanute meistrivõistluste läbiviimisel;

14.4. Tartu linna noorte meistrivõistluste ja koolidevaheliste karikavõistluste läbiviimisel;

14.5. Üliõpilastele ja pensionäridele väiksema nõudlusega aegadele.

15. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud koolid kasutavad tasuta sportimiskohti vastavalt punktis 3 sätestatud korrale.

Tartu Spordil on õigus aegu, mida põhi- ja üldkeskhariduskoolid kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ei kasuta, anda kasutusse teistele treeningaegade kasutamisest huvitatutele tasu eest.

16. Sportimiskohtade kasutusse andmisel lepingu alusel lähtub Tartu Sport järgmistest printsiipidest:

16.1. tagada jätkusuutlik ja järjepidev areng Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele spordiklubidele/ koolidele, millest tulenevalt tagatakse neile eelmise lepinguperioodiga samas mahus treeningajad juhul, kui noorte arv ja treeninggruppide arv spordiklubis/ koolis on vähemalt sama, mis eelmisel lepinguperioodil.

16.2. Tartu Spordil on õigus treeningaegade jagamisel spordiklubidele/ koolidele eelistada neid spordiklubisid/ koole, kes kasutavad spordiürituste korraldamisel treeninguteks läbiviidavat sportimiskohta võistluste korraldamise kohana ehk koduhallina või koduväljakuna.

16.3. üürilepingu tingimuste ja sportimiskoha kodukorra korrektne täitmine Tartu Spordi sportimiskohtade kasutamisel eelmistel perioodidel.

17. Sportimiskohtade kasutajad on kohustatud kasutama sportimiskohti vastavalt kasutusse andmise sihtotstarbel ja heaperemehelikult ning järgima sportimiskoha kodukorda.