Spordiruumide ja ellingu pinna kasutusse andmise kord

1. Haldame oma tegevuse eesmärkide täitmiseks Tartu aerutamis- ja sõudekeskust, mis asub aadressil Ranna tee 3, Tartu.

2. Tartu Sport annab spordiklubidele tasu eest kasutada:

2.1. spordiruume (jõusaal ja ergomeetrite saal);

2.2. ellingu pindasid.

3. Tartu Sport broneerib ja annab eelisjärjekorras kasutusse spordiruume:

3.1. Tartu linnalt noortespordi toetust saavatele spordiklubidele treening– ja võistlustegevuse läbiviimiseks;

3.2. Eesti koondisesse ja koondise kandidaatide hulka kuuluvatele ning koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel osalevatele saavutussportlastele.

4. Spordiklubides sõudmise- või aerutamise spordialaga tegelevate laste ja noorte arvu arvestamisel lähtub Tartu Sport andmetest, mille saab Tartu linna kultuuriosakonna sporditeenistusest peale 1. novembrit teabe päringu seisuga. Sporditeenistus esitab Tartu Spordi teabepäringu peale andmed pearaha taotlemise keskkonnas lapsevanema kinnituse saanud laste ja noorte arvu kohta spordiklubide ja spordialade kaupa.

5. Spordiklubi koosseisus vabariiklikel tiitlivõistlustel ja rahvusvahelistel võistlustel osalevate täiskasvanud sportlaste nimekirja esitavad spordiklubid 1. detsembriks. Nimekirjas tuleb ära märkida millistel võistlustel on konkreetne sportlane viimasel hooajal osalenud (mõjuval põhjusel võib esitada ka sellele eelneva aasta tulemused) ning millistel võistlustel on planeeritud osaleda järgmisel võistlusperioodil.

6. Eesti koondisesse ja koondise kandidaatide hulka kuuluvate ning koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel osalevate saavutussportlaste nimekirja esitab spordialaliit spordiklubide vastaval päringul. Nimekirjad esitatakse Tartu Spordile 01.detsembriks.

7. Spordiklubide harrastussportlaste (kes ei ole käesoleva korra punktides 4, 5 ja 6 toodud, kuid osalevad spordiklubide sporditegevuses) nimekirjad esitavad spordiklubid Tartu Spordile 15. märtsiks.

8. Ellingu pinna kasutusse andmisel lähtub Tartu Sport järgmistest tingimustest:

8.1. Spordiklubi sooviavaldusest ellingu pinna üürimiseks, mille spordiklubi esitab Tartu Spordile 01.detsembriks;

8.2. Punktis 4 toodud Tartu linna pearaha taotlemise keskkonnas sõudmise- või aerutamise spordialaga tegelemise kohta lapsevanema või alates 18.eluaastast sportlase kinnituse saanud laste ja noorte arvust;

8.3. Punktis 5 spordiklubi koosseisus vabariiklikel tiitlivõistlustel ja rahvusvahelistel võistlustel osalevate täiskasvanud sportlaste arvust;

8.4. Punktis 6 toodud Eesti koondisesse ja koondise kandidaatide hulka kuuluvate ning koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel osalevate saavutussportlaste arvust (on vanemad, kui linna noortesporditoetust saavad sportlased).

8.5. Kõik Eesti Sõudeliidu ja Eesti Aerutamisföderatsiooni poolt alates U14 vanuseklassist korraldatud Eesti Meistrivõistlustel osalenud ehk alaliidu poolt litsentseeritud (starti lubatud) võistlussportlaste arv korrutatakse 1,5 koefitsendiga. Vastavad nimekirjad esitavad alaliidud möödunud võistlushooaja kohta.

8.6. Kasutusse antava ellingu pinna hulka kuuluvad abiruumid, mis olemuslikult kuuluvad kasutusse antava pinna juurde (N: läbikäidav ruum st abiruumi saab vaid kasutusse antava paadihoiu ruumi ehk ellingu löövi kaudu).

8.7. Abiruumid, mis asuvad ellinguhoones, kuid ei kuulu olemuslikult ühegi ellingu löövi juurde, antakse spordiklubidele kasutusse sooviavalduse alusel. Neid pindasid ellingu pinna arvestamisel ei arvestata.

8.8. Eelmise lepinguperioodi lepingu tingimuste täitmisest, sh ruumide sihipärasest kasutusest. Juhul, kui ruume ei kasutata sihipäraselt, on Tartu Spordil õigus punktide 4-6 sportlaste arvestamisel saavat pinda vähendada osas, mida ei kasutatud sihipäraselt. Ellingu pinna jagamisel võetakse aluseks kõikide punktides 4, 5 ja 6 nimetatud sportlaste koguarv millele liidetakse punktis 8.5. koefitsendiga 1,5 saadud arv. Saadud arvust arvutatakse iga klubi sportlaste arvule vastav % pinna osana (N: kahe klubi sportlaste arv koos võistlussportlaste koefitsendiga 1,5 kokku on 100, sh klubis 1 on 70 ja klubis 2 on 30 sportlast. Ellingu pinna arvutamisel arvestatakse % lähtudes klubi sportlaste arvust. Seega klubi 1 saab kogu ellingu pinnast 70 % ja klubi 2 30%. Lähtutakse põhimõttest, et pinnad antakse spordiklubidele ainukasutusse, millest tulenevalt jagatakse need löövide kaupa. Juhul, kui protsentuaalselt jagades ei ole võimalik ellingu pinda jagada löövide kaupa, lähtutakse löövide arvu m2-st, mis on ligilähedasem sportlaste arvuga arvutatud protsentuaalsele suurusele (N: ellingutes paatide jms inventari hoiustamise kogupind on 564 m2, sellest 30% on 169,2m2. Lööve ei saa aga selliste m2 järgi jagada, kui ühe löövi keskmine suurus on 100 m2. Seega ellingu m2 jagamisel võetakse aluseks ligilähedasem pinna suurus mis on 200 m2 ja sellest tulenevalt on toodud näite põhjal võimalik anda klubi 2 ainukasutusse kaks löövi).

9. Ellingu pindade kasutamise kohta sõlmitakse spordiklubidega üürileping. Üürilepingu alusel saavad spordiklubid kasutada ellingu pindasid ainukasutusõiguse alusel, st teistel ei ole õigust spordiklubi kasutuses olevale üüripinnale minna va Üürileandja oma õiguste ja kohustuste täitmiseks, samuti allüürnikul juhul, kui Üürnikule on antud allüürile andmise õigus.

10. Ellingu pindade kasutusse andmisel lepingu alusel lähtub Tartu Sport järgmistest põhimõtetest:

10.1. tagada jätkusuutlik ja järjepidev areng Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele ja saavutusspordile suunatud spordiklubidele, millest tulenevalt tagatakse neile eelmise lepinguperioodiga samas mahus ellingu pinnad, kui noorte arv ja treeninggruppide arv spordiklubis on vähemalt sama, mis eelmisel lepinguperioodil ja ellingu pindasid on kasutatud vastavalt punktile 8.8. sihipäraselt oma klubilise tegevuse vajadusteks.

10.2. Ellingupinna üürilepingu sõlmimisel uueks lepinguperioodiks saavad eesõiguse need spordiklubid, kes eelmisel perioodil kasutasid ellingu pinda üürilepingu alusel ja täitsid kõiki lepingu tingimusi korrektselt. Uue perioodi lepingu sõlmimisel võetakse aluseks punktis 8 toodud ellingu pinna kasutusse andmise tingimused.

11. Spordiruumide kasutus toimub:

11.1. Üürilepingu alusel pideva kasutuse korral (st üürileping sõlmitakse terveks lepinguperioodiks (N: üldjuhul 01.10. kuni 30.09.) ning kasutamine toimub kindlatel aegadel vastavalt kasutusgraafikule);

11.2. Teenuse eest tasumisega kassasse ühekordse või kuukaarti kasutuse korral (igakordne kasutus toimub väljaspool kasutusgraafikus broneeritud aegu vastavalt olemasolevatel vabadel aegadel).

12. Spordiruumide kasutusgraafikute koostamise ja lepingute sõlmimise aluseks on spordiklubi või füüsilise isiku poolt esitatud taotlus.

13. Spordiruumide kasutada soovija esitab treeningute läbiviimiseks taotluse Tartu Sport kodulehe www.tartusport.ee kaudu 15. septembriks. Spordiruumide kasutusgraafikud kehtivad 01.oktoobrist kuni järgmise kalendriaasta 30.septembrini.

14. Spordiürituste läbiviimiseks esitab korraldaja taotluse vähemalt 14 kalendripäeva enne spordiürituse toimumist. Võistluskalendrisse kantud spordiürituste läbiviimiseks esitab korraldaja taotluse ühe kuu jooksul võistluskalendri kinnitamisest vastava spordialaliidu poolt.

15. Broneeritud spordiürituse aja või muude sellega seotud sportimiskohta puudutavate asjaolude muutumisel on korraldaja kohustatud koheselt teavitama Tartu Sporti kõikidest muudatustest või spordiürituse ära jäämisest, kuid mitte hiljem, kui 14 kalendripäeva enne spordiürituse toimumise aega.

16. Spordiürituste broneeringud esitab korraldaja e-posti teel aadressile info@tartusport.ee

17. Spordiruume annab Tartu Sport kasutada (üürile) tasu eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Hinnakirjad on avaldatud Tartu Spordi kodulehel www.tartusport.ee.

18. Soodushindu rakendatakse:

18.1. Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele spordiklubidele laste- ja noorte treeningtegevuse ja võistluste läbiviimisel. Soodushindade rakendamisel lähtutakse linna pearaha saavate laste ja noorte vanusele rakendatud piirmääradest;

18.2. Tartu linna täiskasvanute meistrivõistluste läbiviimisel;

18.3. Üliõpilastele ja pensionäridele üksikpääsme või kuupääsme kasutamisel väiksema nõudlusega aegadel (väljaspool treeninggraafikute aegadel).

19. Tasuta võimaldatakse kasutada parima treeningvormi saavutamise eesmärgil individuaaltreeninguteks saavutusspordiga tegelevatel võistlussportlastel, kes eelmisel võistlusperioodil olid Eesti meistrid ja eesmärgiks on osaleda koondise koosseisus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Spordiklubid esitavad vastava taotluse ja nimekirjad 01. detsembriks.

20. Spordiruumide kasutusse andmisel lepingu alusel lähtub Tartu Sport järgmistest põhimõtetest:

20.1. tagada jätkusuutlik ja järjepidev areng Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele spordiklubidele, millest tulenevalt tagatakse neile eelmise lepinguperioodiga samas mahus treeningajad juhul, kui noorte arv ja treeninggruppide arv spordiklubis on vähemalt sama, mis eelmisel lepinguperioodil.

20.2. üürilepingu tingimuste ja spordiruumide kodukorra korrektne täitmine spordiruumide kasutamisel eelmistel perioodidel.

21. Spordiruumide kasutajad on kohustatud kasutama spordiruume vastavalt kasutusse andmise sihtotstarbel ja heaperemehelikult ning järgima spordiruumide kodukorda.