Kasutusse andmise kord

SPORDIRUUMIDE JA ELLINGU PINNA KASUTUSSE ANDMISE KORD

1. Tartu Sport oma tegevuse eesmärkide täitmiseks haldab aadressil Ranna tee 3, Tartu asuvat
Tartu Aerutamis- ja Sõudekeskust.

2. Tartu Sport annab spordiklubidele tasu eest kasutada:
2.1. spordiruume ( jõusaal ja ergomeetrite saal);
2.2. ellingu pindasid.

3. Tartu Sport broneerib ja annab eelisjärjekorras kasutusse spordiruume:
3.1. Tartu linnalt noortespordi toetust saavatele spordiklubidele treening – ja
võistlustegevuse läbiviimiseks;
3.2. Eesti koondisesse ja koondise kandidaatide hulka kuuluvatele ning koondise koosseisus
rahvustvahelistel võistlustel osalevatele saavutussportlastele.

4. Spordiklubides sõudmise – või aerutamise spordialaga tegelevate laste ja noorte arvu
arvestamisel lähtub Tartu Sport andmetest, mille saab Tartu linna kultuuriosakonna
sporditeenistusest peale 1. novembrit teabe päringu seisuga. Sporditeenistus esitab Tartu
Spordi teabepäringu peale andmed pearaha taotlemise keskkonnas lapsevanema kinnituse
saanud laste ja noorte arvu kohta spordiklubide ja spordialade kaupa.

5. Spordiklubi koosseisus vabariiklikel tiitlivõistlustel ja rahvusvahelistel võistlustel osalevate
täiskasvanud sportlaste nimekirja esitavad spordiklubid 01. detsembriks. Nimekirjas tuleb ära
märkida millistel võistlustel on konkreetne sportlane viimasel hooajal osalenud (mõjuval
põhjusel võib esitada ka sellele varasema aasta tulemused) ning millistel võistlustel on
planeeritud osaleda järgmisel võistlusperioodil.

6. Eesti koondisesse ja koondise kandidaatide hulka kuuluvate ning koondise koosseisus
rahvustvahelistel võistlustel osalevate saavutussportlaste nimekirja esitab spordialalliit
spordiklubide vastaval päringul. Nimekirjad esitatakse Tartu Spordile 01.detsembriks.

7. Spordiklubide harrastussportlaste ( kes ei ole käesoleva korra punktides 4, 5 ja 6 toodud,
kuid osalevad spordiklubide sporditegevuses) nimekirjad esitavad spordiklubid Tartu
Spordile 15. märtsiks.

8. Ellingu pinna kasutusse andmisel lähtub Tartu Sport järgmistest tingimustest:
8.1. Spordiklubi sooviavaldusest ellingu pinna üürimiseks;
8.2. Punktis 4 toodud Tartu linna pearaha taotlemise keskkonnas sõudmise – või aerutamise
spordialaga tegelemise kohta lapsevanema kinnituse saanud laste ja noorte arvust;
8.3. Punktis 5 spordiklubi koosseisus vabariiklikel tiitlivõistlustel ja rahvusvahelistel
võistlustel osalevate täiskasvanud sportlaste arvust;
8.4. Punktis 6 toodud Eesti koondisesse ja koondise kandidaatide hulka kuuluvate ning
koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel osalevate saavutussportlaste arvust (on vanemad, kui linna noortesporditoetust saavad sportlased).
8.5. Kasutusse antava ellingu pinna hulka kuuluvad abiruumid, mis olemuslikult kuuluvad
kasutusse antava pinna juurde (N: läbikäidav ruum st abiruumi saab vaid kasutusse
antava paadihoiu ruumi ehk ellingu löövi kaudu).
8.6. Abiruumid, mis asuvad ellinguhoones, kuid ei kuulu olemuslikult ühegi ellingu löövi
juurde, antakse spordiklubidele kasutusse sooviavalduse alusel. Neid pindasid ellingu
pinna arvestamisel ei arvestata.
8.7. Eelmise lepinguperioodi lepingu tingimuste täitmisest, sh ruumide sihipärasest
kasutusest. Juhul, kui ruume ei kasutata sihipäraselt, on Tartu Spordil õigus punktide 4-6
sportlaste arvestamisel saavat pinda vähendada osas, mida ei kasutatud sihipäraselt.
Ellingu pinna jagamisel võetakse aluseks kõikide punktides 4, 5 ja 6 nimetatud sportlaste
koguarv, millest arvutatakse iga klubi sportlaste arvule vastav % pinna osana (N: kahe klubi
sportlaste arv kokku on 100, sh klubis 1 on 70 ja klubis 2 on 30 sportlast. Ellingu pinna
arvutamisel arvestatakse % lähtudes klubi sportlaste arvust. Seega klubi 1 saab kogu ellingu
pinnast 70 % ja klubi 2 30%. Lähtutakse põhimõttest, et pinnad antakse spordiklubidele
ainukasutusse, millest tulenevalt jagatakse need löövide kaupa. Juhul, kui protsentuaalselt
jagades ei ole võimalik ellingu pinda jagada löövide kaupa, lähtutakse löövide arvu m2-st,
mis on ligilähedasem sportlaste arvuga arvutatud protsentuaalsele suurusele (N: ellingutes
paatide jms inventari hoiustamise kogupind on 564 m2, sellest 30% on 169,2m2. Lööve ei
saa aga selliste m2 järgi jagada, kui ühe löövi keskmine suurus on 100 m2. Seega ellingu m2
jagamisel võetakse aluseks ligilähedasem pinna suurus mis on 200 m2 ja sellest tulenevalt
on toodud näite põhjal võimalik anda klubi 2 ainukasutusse kaks löövi).

9. Ellingu pindade kasutamise kohta sõlmitakse spordiklubidega üürileping kehtivusega 1 aasta.
Üürilepingu alusel saavad spordiklubid kasutada ellingu pindasid ainukasutusõiguse alusel, st
teistel ei ole õigust spordiklubi kasutuses olevale üüripinnale minna va Üürileandja oma
õiguste ja kohustuste täitmiseks, samuti allüürnikul juhul, kui Üürnikule on antud allüürile
andmise õigus.

2021. aastal on üürilepingu kehtivus 01.03.-31.12.2021.

10. Ellingupinna üürilepingu sõlmimisel uueks lepinguperioodiks saavad eesõiguse need
spordiklubid, kes eelmisel perioodil kasutasid ellingu pinda üürilepingu alusel ja täitsid kõiki
lepingu tingimusi korrektselt. Uue perioodi lepingu sõlmimisel võetakse aluseks punktis 8
toodud ellingu pinna kasutusse andmise tingimused.

11. Spordiruumide kasutus toimub:
11.1. Üürilepingu alusel pideva kasutuse korral (st üürileping sõlmitakse terveks
lepinguperioodiks (N: üldjuhul 01.10. kuni 30.09.) ning kasutamine toimub kindlatel
aegadel vastavalt kasutusgraafikule);
11.2. Teenuse eest tasumisega kassasse ühekordse või kuukaarti kasutuse korral (
igakordne kasutus toimub väljaspool kasutusgraafikus broneeritud aegu vastavalt
olemasolevatel vabadel aegadel).

12. Spordiruumide kasutusgraafikute koostamise ja lepingute sõlmimise aluseks on spordiklubi
või füüsilise isiku poolt esitatud taotlus.

13. Spordiruumide kasutada soovija esitab treeningute läbiviimiseks taotluse 15. septembriks.
Spordiruumide kasutusgraafikud kehtivad 01.oktoobrist kuni järgmise kalendriaasta
30.septembrini.
Perioodil 01.03.-30.09.2021 spordiruumide kasutada soovijad esitavad treeningute
läbiviimiseks taotlused Tartu Sport kodulehe www.tartusport.ee kaudu 15. veebruariks
2021. Spordiruumide kasutusgraafikute koostamisel võetakse aluseks treeningute läbiviija
taotlused ja kuni 28.02.2021 jõusaali ja ergomeetrisaali taotleja kasutuses olevad
treeningajad.

14. Spordiürituste läbiviimiseks esitab korraldaja taotluse vähemalt 14 kalendripäeva enne
spordiürituse toimumist. Võistluskalendrisse kantud spordiürituste läbiviimiseks esitab
korraldaja taotluse ühe kuu jooksul võistluskalendri kinnitamisest vastava spordialaliidu
poolt.

15. Broneeritud spordiürituse aja või muude sellega seotud sportimiskohta puudutavate
asjaolude muutumisel on korraldaja kohustatud koheselt teavitama Tartu Sporti kõikidest
muudatustest või spordiürituse ära jäämisest, kuid mitte hiljem, kui 14 kalendripäeva enne
spordiürituse toimumise aega.

16. Käesoleva korra punktis 13 nimetatud taotlused treeningute läbiviimiseks esitab taotleja
Tartu Spordi kodulehe www.tartusport.ee kaudu.

17. Spordiürituste broneeringud esitab korraldaja e-posti teel aadressile info@tartusport.ee

18. Spordiruume annab Tartu Sport kasutada ( üürile ) tasu eest vastavalt kehtestatud
hinnakirjale. Hinnakirjad on avaldatud Tartu Spordi kodulehel www.tartusport.ee.

19. Soodushindu rakendatakse:
19.1. Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele spordiklubidele laste- ja
noorte treeningtegevuse ja võistluste läbiviimisel. Soodushindade rakendamisel
lähtutakse linna pearaha saavate laste ja noorte vanusele rakendatud piirmääradest;
19.2. Tartu linna täiskasvanute meistrivõistluste läbiviimisel;
19.3. Üliõpilastele ja pensionäridele üksikpääsme või kuupääsme kasutamisel väiksema
nõudlusega aegadel (väljaspool treeninggraafikute aegadel).

20. Tasuta võimaldatakse kasutada parima treeningvormi saavutamise eesmärgil
individuaaltreeninguteks saavutusspordiga tegelevatel võistlussportlastel, kes eelmisel
võistlusperioodil olid Eesti meistrid ja eesmärgiks on osaleda koondise koosseisus
rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

21. Spordiruumide kasutusse andmisel lepingu alusel lähtub Tartu Sport järgmistest põhimõtestest:
21.1. tagada jätkusuutlik ja järjepidev areng Tartu linna poolt toetust saavatele noortega
tegelevatele spordiklubidele, millest tulenevalt tagatakse neile eelmise
lepinguperioodiga samas mahus treeningajad juhul, kui noorte arv ja treeninggruppide
arv spordiklubis on vähemalt sama, mis eelmisel lepinguperioodil.
21.2. üürilepingu tingimuste ja spordiruumide kodukorra korrektne täitmine spordiruumide
kasutamisel eelmistel perioodidel.

22. Spordiruumide kasutajad on kohustatud kasutama spordiruume vastavalt kasutusse andmise 
sihtotstarbel ja heaperemehelikult ning järgima spordiruumide kodukorda.