ANNEMÕISA JALGPALLIHALLI

KASUTUSSE ANDMISE KORD

Arvestades asjaolu, et

1) Annemõisa jalgpallihalli haldab Tartu linna hallatav allasutus Tartu Sport.

2) Annemõisa jalgpallihalli maha ei võeta ja on aastaringselt kasutatav jalgpallihallina.

Pneumohall võetakse maha ainult siis, kui selleks on tungiv vajadus. Eelkõige on selleks

vajaduseks ilma hallita kunstmuru kasutamine.

3) Tartus on ca 2000 jalgpallurit ja üks täismõõtmetes jalgpallisisehall. Nõudlus

treeningaegadele hallis perioodil november kuni aprill on väga suur ja kõiki soove ei ole

võimalik rahuldada.

4) Tartu linna jalgpalliklubide kohtumisel 2022.a. augustis lepiti kokku treeningaegade jagamise

ja võistluste korraldamise põhimõtted hallis perioodil 01. november kuni 31. märts.

Perioodil 01. november kuni 31. märts jalgpallihallis kunstmuruväljaku kasutusse andmise

põhimõtted:

1. Treeningaegu antakse jalgpalliklubidele kasutusse esmaspäevast reedeni alates kl 16.00

kuni 22.30 ning laupäeval ja pühapäeval kl 10.00 kuni 21.00.

2. Juhul, kui jalgpalliklubid avaldavad soovi treeningute korraldamiseks esmaspäevast

reedeni alates kl 15.00 või muul hommikupoolsel ajal, teeb jalgpalliklubi vastava taotluse

alusel kokkulepped kehalise kasvatuse tunde läbiviivate koolidega Tartu Sport.

3. Annelinna Gümnaasium, K.J.Petersoni Gümnaasium, Tartu Kivilinna Kool ja Hansa Kool

kasutavad jalgpallihalli kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks esmaspäevast reedeni kl

8.00-15.45 (va koolivaheaegadel).

4. Treeningaegade jagamisel jalgpalliklubide vahel, võtab Tartu Sport aluseks Tartu linna

jalgpalliklubides treenivate noorte koguarvu, millest arvestatakse proportsioon lähtuvalt

igas jalgpalliklubis treenivate noorte arvust (N: jalgpalliklubides treenivate noorte

koguarv 852, klubis X on 139 noort ja klubis Y 713 noort. Proportsioon jaguneb: klubi X

16% ja klubi Y 84%).

Noorte arvu ja proportsioonide arvestamisel võetakse aluseks Tartu linna

pearahasüsteemis ehk huvihariduses osalemise lapsevanema või sportlase (al. 18

eluaastast) kinnituse saanud ja Tartu linnas elavate (rahvastikuregistri järgi) jalgpallurite

arv.

5. Juhul, kui punkti 4 alusel arvestatud treeningtundide arv on treeningaegasid taotleval

jalgpalliklubil alla 3 tunni nädalas (kaks 1,5 tunnist treeningut), tagatakse jalgpalliklubile

kaks 1,5 tunnist treeningkorda nädalas. Tagatud treeningtundide arv (3 tundi)

arvestatakse maha teiste jalgpalliklubidele jagamisele minevast nädala tundide arvust.

6. Punktis 1.4. toodud treeningaegade jagamise põhimõtted kehtivad treeningaegadele

esmaspäevast kuni reedeni kl 16.00 kuni 22.30.

7. Tartu Sport annab treeningaegu kasutusse eelistatult noorte treeninggruppidele (kuni

19.a.). Meistriliiga, esiliiga ja duubelmeeskonna treeninguid võib klubi oma

treeningaegade raames kl 16.00 kuni 21.00 paigutada noorte aegadele.

8. Jalgpalliklubidele antakse võimalusel ja eelistatult treeningajad täisväljakule.

9. Klubidel võimaldatakse turniire korraldada laupäeviti ja pühapäeviti. Turniiride

korraldamisel eelistatakse halli kasutusse andmisel Tartu jalgpalliklubisid.

10. Võistluskalendris olevate hallimängude ja turniiride ajal jäävad treeningud ära.

11. Sõpruskohtumisi korraldab iga klubi oma treeningaegade raames või vabadel aegadel.

12. Valdade ja teiste linnade jalgpalliklubid saavad treeningaegu vabade aegade

olemasolul.

13. Jalgpallihallis toimub kunstmuruväljaku kasutus üürilepingu alusel.

14. Lepingu sõlmimise ja jalgpallihalli kunstmuruväljaku kasutusgraafikute koostamise

aluseks on spordiklubi, spordikooli, põhikooli, üldkeskhariduskooli, juriidilise või

füüsilise isiku poolt esitatud taotlus.

15. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. september.

16. Koolid esitavad taotlusele lisaks tunniplaanid jalgpallihallis kehalise kasvatuse tundide

läbiviimiseks 01.oktoobriks.

17. Käesoleva korra punktis 14 nimetatud taotlused treeningute läbiviimiseks esitab

taotleja Tartu Spordi kodulehe www.tartusport.ee kaudu.

18. Võistluste ja turniiride broneeringud esitab korraldaja e-posti teel aadressile

info@tartusport.ee .

19. Jalgpallihalli kasutus on tasuline. Hinnakirjad on avaldatud Tartu Spordi kodulehel

www.tartusport.ee .

20. Tartu Spordil on õigus jalgpalliklubile treeningaegu mitte anda juhul, kui jalgpalliklubi

ei ole täitnud korrektselt Tartu Spordiga sõlmitud üürilepingu(te) (sh teiste rajatiste

üürilepingute) tingimusi või jalgpallihalli kodukorda.

21. Perioodil aprill kuni oktoober lähtutakse kunstmuruväljaku klubidele ja koolidele

kasutusse andmisel Tartu Spordi kinnitatud „Spordiruumide ja-väljakute kasutusse

andmise korrast“.

22. Käesolev kord kehtib alates 01. oktoobrist 2022.