Kasutusse andmise kord

SPORDIRUUMIDE JA - VÄLJAKUTE

KASUTUSSE ANDMISE KORD

1. Tartu Sport oma tegevuse eesmärkide tätimiseks haldab järgmisi rajatisi:
1.1. A.Le Coq Sport spordimaja;
1.2. Turu tn spordihoone;
1.3. Visa hall;
1.4. Tamme staadion;
1.5. Annelinna kunstmuruväljak;
1.6. Tarbuse spordihall;
1.7. M.Reiniku staadion;
1.8. Ilmatsalu spordihoone;
1.9. Variku spordihoone;
1.10. Tartu laululava peamaja

2. Tartu Sport broneerib ja annab eelisjärjekorras kasutusse punktis 1 nimetatud hoonetes spordiruume ja rajatistel väljakuid ( edaspidi sportimiskohad ):
2.1. Tartu linnas noortega tegelevatele spordiklubidele ja – koolidele treening- ja võistlustegevuse läbiviimiseks;
2.2. põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks;
2.3. Tartu linna esindusvõistkondadele treening- ja võistlustegevuse läbiviimiseks.

3. Tartu Sport võimaldab tööpäevadel kl 8.00st kuni 15.45ni (va koolivaheaegadel) läbi viia kehalise kasvatuse tunde ja kuni kahel korral õppeaasta jooksul spordipäevi Annelinna kunstmuruväljakul Tartu Kivilinna Koolil, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumil ja Tartu Annelinna Gümnaasiumil; Tamme staadioni väliväljakutel Tartu Tamme Koolil; M.Reiniku staadionil Mart Reiniku Koolil, Jaan Poska Gümnaasiumil ja Herbert Masingu Koolil, Ilmatsalu spordihoones Ilmatsalu Põhikoolil ning Variku spordihoones Tartu Variku Koolil.

4. Sportimiskohtade kasutus toimub:
4.1. üürilepingu alusel pideva kasutuse korral (vähemalt üks kord iganädalaselt üle ühe kuu );
4.2. teenuse eest tasumisega kassasse ühekordse kasutuse korral ( igakordne kasutus vastavalt olemasolevatel vabadel aegadel ).

5. Lepingu sõlmimise ja sportimiskohtade kasutusgraafikute koostamise aluseks on spordiklubi, spordikooli, põhi-või üldkeskhariduskooli, juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud taotlus.

6. Sportimiskohtade kasutada soovijad esitavad treeningute läbiviimiseks taotlused alljärgnevateks tähtaegadeks:
6.1. spordihoonetes toimuvate treeningute läbiviimiseks 01. august;
6.2. jalgpalliväljakutel treeningute läbiviimiseks vastavalt 01.august, 15. oktoober, 15.veebruar ja 15. mai;
6.3. kergejõustiku staadionil treeningute läbiviimiseks 01. august ja 15.mai.
Sportimiskohtade kasutusgraafikud hakkavad kehtima taotluste esitamisele järgneva kuu 1st kuupäevast.

7. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud koolid esitavad kehalise kasvatuse tundide tunniplaanid ja spordipäevade toimumise ajad 01. septembriks.

8. Spordiürituste läbiviimiseks esitab korraldaja taotluse hiljemalt 1 kuu enne spordiürituse toimumist. Võistluskalendrisse kantud spordiürituste läbiviimiseks esitab korraldaja taotluse ühe kuu jooksul võistluskalendri kinnitamisest vastava spordiala alaliidu poolt.

9. Broneeritud spordiürituse aja või muude sellega seotud sportimiskohta puudutavate asjaolude muutumisel on korraldaja kohustatud koheselt teavitama Tartu Sporti kõikidest muudatustest või spordiürituse ära jäämisest, kuid mitte hiljem, kui 14 kalendripäeva enne spordiürituse toimumise aega.

10. Käesoleva korra punktis 6 nimetatud taotlused treeningute läbiviimiseks esitab taotleja Tartu Spordi kodulehe www.tartusport.ee kaudu.

11. Spordiürituste broneeringud esitatab korraldaja e-posti teel aadressile info@tartusport.ee .

12. Sportimiskohti annab Tartu Sport kasutada ( üürile ) tasu eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Hinnakirjad on avaldatud Tartu Spordi kodulehel www.tartusport.ee.

13. Soodushindu rakendatakse:
13.1. Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele spordiklubidele ja – koolidele treeningtegevuse ja võistluste läbiviimisel;
13.2. põhi- ja üldkeskhariduse koolidele kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel;
13.3. Tartu linna täiskasvanute meistrivõistluste läbiviimisel;
13.4. Tartu linna noorte meistrivõistluste ja koolidevaheliste karikavõistluste läbiviimisel;
13.5. Üliõpilastele ja pensionäridele väiksema nõudlusega aegadele.

14. Sportimiskohtade kasutusse andmisel spordiüritusteks, eelistab Tartu Sport plaanilisi, alaliitude võistluskalendrisse ja/või linna kultuuriaknasse sissekantud spordiüritusi.

15. Sportimiskohti kasutavad tasuta käesoleva korra punktis 3 nimetatud aegadel ja kordadel järgmised koolid:
15.1.Tartu Kivilinna Kool
15.2.Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
15.3.Annelinna Gümnaasium
15.4.Tartu Tamme Kool
15.5. Mart Reiniku Kool;
15.6. Jaan Poska Gümnaasium;
15.7. Herbert Masingu Kool;
15.8. Ilmatsalu Põhikool;
15.9. Tartu Variku Kool.
Tartu Spordil on õigus aegu, mida põhi- ja üldkeskhariduskoolid kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ei kasuta, anda kasutusse teistele treeningaegade kasutamisest huvitatutele tasu eest.

16. Sportimiskohtade kasutusse andmisel lepingu alusel lähtub Tartu Sport järgmistest printsiipidest:
16.1. tagada jätkusuutlik ja järjepidev areng Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele spordiklubidele/ - koolidele, millest tulenevalt tagatakse neile eelmise lepinguperioodiga samas mahus treeningajad juhul, kui noorte arv ja treeninggruppide arv spordiklubis/ - koolis on vähemalt sama, mis eelmisel lepinguperioodil.
16.2. Tartu Spordil on õigus teeningaegade jagamisel spordiklubidele/ - koolidele eelistada neid spordiklubisid/ - koole, kes kasutavad spordiürituste korraldamisel treeninguteks läbiviidavat sportimiskohta võistluste korraldamise kohana ehk koduhallina või koduväljakuna.
16.3. üürilepingu tingimuste ja sportimiskoha kodukorra korrektne täitmine Tartu Spordi sportimiskohtade kasutamisel eelmistel perioodidel.

17. Sportimiskohtade kasutajad on kohustatud kasutama sportimiskohti vastavalt kasutusse andmise sihtotstarbel ja heaperemehelikult ning järgima sportimiskoha kodukorda.

Visa hall logo

Ravila 80 
50408 Tartu

Lahtiolekuajad
Vastavalt treening- ja kasutusgraafikule

Alates 01.06.2020 SULETUD


Administraator
Tel: 746 1790