Kasutusse andmise kord

SPORDIRUUMIDE JA - VÄLJAKUTE

KASUTUSSE ANDMISE KORD

1. SA Tartu Sport ( edaspidi Sihtasutus ) haldab seitset Tartu linna omandisse ja ühte eraomandisse kuuluvat spordihoonet ja - rajatist:
1.1. A.Le Coq Sport spordimaja;
1.2. Turu tn spordihoone;
1.3. Visa hall;
1.4. Tamme staadion;
1.5. Annelinna kunstmuruväljak;
1.6. Tarbuse spordihall;
1.7. M.Reiniku staadion;
1.8. Ilmatsalu spordihoone.

2. Sihtasutus broneerib ja annab eelisjärjekorras kasutusse punktis 1 nimetatud hoonetes spordiruume ja rajatistel väljakuid ( edaspidi sportimiskohad ):
2.1. Tartu linnas noortega tegelevatele spordiklubidele ja – koolidele treening- ja võistlustegevuse läbiviimiseks;
2.2. põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks;
2.3. Tartu linna esindusvõistkondadele treening- ja võistlustegevuse läbiviimiseks.

3. Sihtasutus võimaldab tööpäevadel kl 8.00st kuni 15.45ni (va koolivaheaegadel) läbi viia kehalise kasvatuse tunde ja kuni kahel korral õppeaasta jooksul spordipäevi Annelinna kunstmuruväljakul Tartu Kivilinna Koolil, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumil ja Tartu Annelinna Gümnaasiumil; Tamme staadioni väliväljakutel Tartu Tamme Koolil; M.Reiniku staadionil Mart Reiniku Koolil, Jaan Poska Gümnaasiumil ja Herbert Masingu Koolil ning Ilmatsalu spordihoones Ilmatsalu Põhikoolil.

4. Sportimiskohtade kasutus toimub:
4.1. üürilepingu alusel pideva kasutuse korral (vähemalt üks kord iganädalaselt üle ühe kuu );
4.2. teenuse eest tasumisega kassasse ühekordse kasutuse korral ( igakordne kasutus vastavalt olemasolevatele vabadele aegadele ).

5. Lepingu sõlmimise ja sportimiskohtade kasutusgraafikute koostamise aluseks on spordiklubi, spordikooli, põhi-või üldkeskhariduskooli, juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud taotlus.

6. Sportimiskohtade kasutada soovijad esitavad treeningute läbiviimiseks taotlused alljärgnevateks tähtaegadeks:
6.1. spordihoonetes toimuvate treeningute läbiviimiseks 01. august;
6.2. jalgpalliväljakutel treeningute läbiviimiseks vastavalt 01.august, 15. oktoober, 15.veebruar ja 15. mai;
6.3. kergejõustiku staadionil treeningute läbiviimiseks 01. august ja 15.mai.
Sportimiskohtade kasutusgraafikud hakkavad kehtima taotluste esitamisele järgneva kuu 1st kuupäevast.

7. Käesoleva korra punktis 3 nimetatud koolid esitavad kehalise kasvatuse tundide tunniplaanid ja spordipäevade toimumise ajad 01. septembriks.

8. Spordiürituste läbiviimiseks esitab korraldaja vormikohase taotluse (lisad 1, 2, 3, 4, 5) hiljemalt 1 kuu enne spordiürituse toimumist. Võistluskalendrisse kantud spordiürituste läbiviimiseks esitab korraldaja taotluse ühe kuu jooksul võistluskalendri kinnitamisest vastava spordialaliidu poolt.

9. Broneeritud spordiürituse aja või muude sellega seotud sportimiskohta puudutavate asjaolude muutumisel on korraldaja kohustatud koheselt teavitama Sihtasutust kõikidest muudatustest või spordiürituse ära jäämisest, kuid mitte hiljem, kui 14 kalendripäeva enne spordiürituse toimumise aega.

10. Käesoleva korra punktis 6 nimetatud taotlused treeningute läbiviimiseks esitab taotleja Sihtasutuse kodulehe www.tartusport.ee kaudu.

11. Spordiürituste broneeringud esitatab korraldaja e-posti teel aadressile info@tartusport.ee .

12. Sportimiskohti annab Sihtasutus kasutada ( üürile ) tasu eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Hinnakirjad on avaldatud Sihtasutuse kodulehel www.tartusport.ee.

13. Soodushindu rakendatakse:
13.1. Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele spordiklubidele ja – koolidele treeningtegevuse ja võistluste läbiviimisel (noortele kehtestatud hinnad);
13.2. põhi- ja üldkeskhariduse koolidele kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel (noortele kehtestatud hinnad);
13.3. Tartu linna täiskasvanute meistrivõistluste läbiviimisel (noortele kehtestatud võistluste hinnad);
13.4. Tartu linna noorte meistrivõistluste ja koolidevaheliste karikavõistluste läbiviimisel (noortele kehtestatud treeningute hinnad);
13.5. Üliõpilastele ja pensionäridele väiksema nõudlusega aegadele.

14. Sportimiskohtade kasutusse andmisel spordiüritusteks, eelistab Sihtasutus plaanilisi, alaliitude võistluskalendrisse ja/või linna kultuuriaknasse sissekantud spordiüritusi.

15. Sportimiskohti kasutavad tasuta käesoleva korra punktis 3 nimetatud aegadel ja kordadel järgmised koolid:
15.1.Tartu Kivilinna Kool
15.2.Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
15.3.Annelinna Gümnaasium
15.4.Tartu Tamme Kool
15.5. Mart Reiniku Kool;
15.6. Jaan Poska Gümnaasium;
15.7. Herbert Masingu Kool;
15.8. Ilmatsalu Põhikool.
Sihtasutusel on õigus aegu, mida põhi- ja üldkeskhariduskoolid kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ei kasuta, anda kasutusse teistele treeningaegade kasutamisest huvitatutele tasu eest.

16. Sportimiskohtade kasutusse andmisel lepingu alusel lähtub Sihtasutus järgmistest printsiipidest:
16.1. tagada jätkusuutlik ja järjepidev areng Tartu linna poolt toetust saavatele noortega tegelevatele spordiklubidele/ - koolidele, millest tulenevalt tagatakse neile eelmise lepinguperioodiga samas asukohas ja mahus treeningajad juhul, kui noorte arv ja treeninggruppide arv spordiklubis/ - koolis on vähemalt sama, mis eelmisel lepinguperioodil.
16.2. Sihtasutusel on õigus teeningaegade jagamisel spordiklubidele/ - koolidele eelistada neid spordiklubisid/ - koole, kes kasutavad spordiürituste korraldamisel treeninguteks läbiviidavat sportimiskohta võistluste korraldamise kohana ehk koduhallina või koduväljakuna.
16.3. üürilepingu tingimuste ja sportimiskoha kodukorra korrektne täitmine Sihtasutuse sportimiskohtade kasutamisel eelmistel perioodidel.

17. Sportimiskohtade kasutajad on kohustatud kasutama sportimiskohti vastavalt kasutusse andmise sihtotstarbel ja heaperemehelikult ning järgima sportimiskoha kodukorda.

s_alecoqsportspordimajalogo.jpg

Ihaste tee 7, 

51011 Tartu


Lahtiolekuajad
E-R 8.00-23.00
L-P 10.00-21.00

Lahtiolekuajad suveperioodil
01.06-16.06
E-R 9.00-21.00
L-P 12.00-18.00
17.06-18.08
E-R 9.00-20.00
L-P 12.00-18.00

23-24.06 SULETUD

Vanemadministraator Eve Nava 

Tel: 744 8400


A.Le Coq Sport spordimaja kohvik
Tel. 741 2707

E-R 13-19 ja ürituste ajal