Spordi- ja liikumisürituste korraldamine õues 2. maist COVID-19 perioodil

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti
Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19
pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.
Korralduse muudatusega lubatakse alates 02.05.2020 õues toimuvad spordi- ja liikumisüritused, kui
nendes tegevustes osalejaid on maksimaalselt kümme ning kui järgitakse 2 + 2 reeglit (koos tohib liikuda
üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt
kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka
saastunud pindadelt. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb
puhastamisel ja desinfitseerimisel.

Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues

 Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused
ei ole lubatud.
 Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, seal hulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2
reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
 Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel
20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta grupisõit vms).
 Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja
poolt.
 Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse läbiviimise eest vastutaval isikul on
õigus haigusnähtudega isik ja koroona nakatunuga kokku puutunud isik ära saata.
 Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada.
 Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et
maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks
võimalikult väike.
 Arvestades 2 meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m2

/isiku kohta. Ka siis, kui samal

spordiplatsil või –väljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.
 Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutamiseks
andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite
olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on
avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de)
desinfitseerimine peale grupi vahetumist.
 Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid.
 Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse
edasikandumist.
 Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.
 Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi
territooriumile.
 Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige
vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste
isikutega oleks minimaalne.
 Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse
korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse
§ 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 2

47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima
ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed

 Juhul, kui tegevuse läbiviimiseks on lühiajaliselt vajalik siseruumide kasutamine (tualettruumid,
vahendite hoiustamine ja rentimine, teenuste eest tasumine jms) tagatakse ruumide koristamine ja
desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele (mille leiate siit) ja tagatakse 2+2 nõude
täitmine.
 Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või
kasutatakse desinfitseerimisvahendit; käte desinfitseerimisvahendid paigutada liikumisteedele
nähtavasse kohta.
 Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või
salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud
tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed.
 Võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest
eraldatuna suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.

Ürituste korraldaja, spordialaliit või spordiklubi võib oma üritusele kehtestada eelpool nimetatud
nõuetest rangemaid nõudeid, kui see aitab kaasa viiruse leviku tõkestamisel.
Eelpool nimetatud nõudeid tuleb täita kuni järgmiste Vabariigi Valitsuse poolt kokku lepitud
korralduste avalikustamiseni.